Gợi ý suy niệm bài Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm A (song ngữ)

Một vài gợi ý suy niệm song ngữ về bài Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm A.

3rd Sunday of Lent

Reading I: Exodus 17:3-7 II: Romans 5:1-2,5-8

Chúa Nhật 3 Mùa Chay

Bài Đọc I: Xuất hành 17:3-7 II: Rôma 5:1-2,5-8

Gospel

John 4: 5-42

5 So he came to a city of Samar'ia, called Sy'char, near the field that Jacob gave to his son Joseph

6 Jacob's well was there, and so Jesus, wearied as he was with his journey, sat down beside the well. It was about the sixth hour.

7 There came a woman of Samar'ia to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink."

8 For his disciples had gone away into the city to buy food.
9 The Samaritan woman said to him, "How is it that you, a Jew, ask a drink of me, a woman of Samar'ia?" For Jews have no dealings with Samaritans.

10 Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water."

11 The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep; where do you get that living water?

12 Are you greater than our father Jacob, who gave us the well, and drank from it himself, and his sons, and his cattle?"

13 Jesus said to her, "Every one who drinks of this water will thirst again,

14 but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst; the water that I shall give him will become in him a spring of water welling up to eternal life."

15 The woman said to him, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw."

16 Jesus said to her, "Go, call your husband, and come here."

17 The woman answered him, "I have no husband." Jesus said to her, "You are right in saying, 'I have no husband';

18 for you have had five husbands, and he whom you now have is not your husband; this you said truly."

19 The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet.

20 Our fathers worshiped on this mountain; and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship."

21 Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father.

22 You worship what you do not know; we worship what we know, for salvation is from the Jews

23 But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for such the Father seeks to worship him.

24 God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."

25 The woman said to him, "I know that Messiah is coming (he who is called Christ); when he comes, he will show us all things."

26 Jesus said to her, "I who speak to you am he."

27 Just then his disciples came. They marveled that he was talking with a woman, but none said, "What do you wish?" or, "Why are you talking with her?"

28 So the woman left her water jar, and went away into the city, and said to the people,

29 "Come, see a man who told me all that I ever did. Can this be the Christ?"

30 They went out of the city and were coming to him.

31 Meanwhile the disciples besought him, saying, "Rabbi, eat."

32 But he said to them, "I have food to eat of which you do not know."

33 So the disciples said to one another, "Has any one brought him food?"

34 Jesus said to them, "My food is to do the will of him who sent me, and to accomplish his work.

35 Do you not say, 'There are yet four months, then comes the harvest'? I tell you, lift up your eyes, and see how the fields are already white for harvest.

36 He who reaps receives wages, and gathers fruit for eternal life, so that sower and reaper may rejoice together.

37 For here the saying holds true, 'One sows and another reaps.'

38 I sent you to reap that for which you did not labor; others have labored, and you have entered into their labor."

39 Many Samaritans from that city believed in him because of the woman's testimony, "He told me all that I ever did."

40 So when the Samaritans came to him, they asked him to stay with them; and he stayed there two days.

41 And many more believed because of his word.
42 They said to the woman, "It is no longer because of your words that we believe, for we have heard for ourselves, and we know that this is indeed the Savior of the world."

Phúc Âm

Gioan 4: 5-42

5 Vậy, Người đến một thành xứ Samari, tên là Xykha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là ông Giuse.

6 Ở đấy, có giếng của ông Giacóp. Người đi dường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

7 Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!"

8 Quả thế, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.

9 Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa ma ri, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do thái không được giao thiệp với người Samari.

10 Đức Giêsu trả lời : "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: "Cho tôi chút nước uống", thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống."

11 Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống ?

12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy."

13 Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát.

14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nưóc tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

15 Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước."

16 Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị, rồi trở lại đây." 

17 Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo : "Chị nói tôi không có chồng là phải,

18 vì chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng."

19 Người phụ nữ nói với Người: "Thưa ông tôi thấy ông thật là một ngôn sứ ..

20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa."

21 Đức Giêsu phán: "Này chị hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem.

22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái.

23 Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.

24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật."

25 Người phụ nữ thưa: "Tôi biết Đấng Mêsia, gọi là Đức KiTô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự."

26 Đức Giêsu nói : "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây."

27 Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy ?" hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?"

28 Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta:

29 "Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?"

30 Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.

31 Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: "Rápbi, xin mời Thầy dùng bữa."

32 Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết."

33 Các môn đệ mới hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?"

34 Đức Giêsu nói với các ông: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.

35 Nào anh em chẳng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em : Ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái!

36 Ai gặt thì lãnh tiền công, và thu hoa lợi để được sống muôn đời, và như thế, cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.

37 Thật vậy, câu tục ngữ "kẻ này gieo, người kia gặt" quả là đúng!

38 Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không phải vất vả làm ra. Người khác đã làm lụng vất vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ."

39 Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.

40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.

41 Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa.

42 Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian."

Interesting Details

·  Jesus guides the woman gradually to enlightenment. Jesus talks back and forth with this woman seven times, more than with any other person in the Gospel. She started by calling him "Jew" ("outsider" for Samaritans), then "Sir," then "give me water," then "you are right," then "prophet," eventually "Messiah" and leading the whole village to proclaim Him "Savior of the world."

·  As usual, Jesus turns the culture upside down by continuing to do unconventional and unapproved things. He talked with a woman in a culture where men and women should not interact. Worse, this is a fallen woman who had numerous husbands. Probably other women shun her, so she went to the well at noon, while proper women would only go in the morning or afternoon.

· Jesus converts her partly by touching her dark side: the reference to her numerous husbands.

· The village was Sychar, now Askar. The well of Jacob, just outside of the village, is on the way from Galilee to Judea, a journey of about 3 days.

Chi Tiết Hay

· Đức Giêsu từ từ soi sáng cho người đàn bà. Ngài trao đổi lời đối thoại với người đàn bà tất cả là 7 lần, nhiều hơn với bất cứ những ai khác trong Kinh Thánh. Người đàn bà khởi đầu gọi Đức Giêsu là ông Do Thái ("dân ngoại" đối với dân Samari), rồi chuyển sang gọi là ngài, rồi xin cho được uống nước, rồi Ngài nói phải, rồi người đàn chuyển sang gọi Người là đấng tiên tri và cuối cùng là Kitô và ngưòi đàn bà đã kêu toàn thể dân làng ra tung hô Người là Đấng Cứu Thế.

· Như thông lệ, Đức Giêsu đảo ngược cả xã hội bằng cách đi ngược lại thông lệ. Ngài trò chuyện với phụ nữ trong một xã hội mà nam nữ không nên giao thiệp. Tệ hơn thế, đây là một người đàn bà bị khinh rẻ và đã trải qua nhiều đời chồng. Có thể người đàn bà này bị các phụ nữ khác xa lánh, bởi thế người bà ta phải ra giếng vào giữa trưa (là giờ dành cho đàn ông) thay vì vào buổi sáng hay chiều cùng với các phụ nữ trong sạch khác.

· Đức Giêsu thay đổi người đàn bà một phần bằng cách đánh vào nhược điểm của bà là bà có nhiều chồng.

· Ngôi làng trước kia là Xykha, ngày nay là Askar. Ngôi giếng của Giacóp thì ở phía bên ngoài của làng trên con đường từ Galilê đến Giuđêa, khoảng 3 ngày đường.

One Main Point

Jesus is the Savior of the World.

This is the conclusion of the villagers. These villagers were not Jews, indicating that the salvation is not restricted to the Jews. As usual, Jesus' way breaks the norm, and he starts with one of the lowest: a foreign, outcast woman.

Một Điểm Chính

Đức Giêsu là vị cứu tinh của nhân loại.

Đó là sự kết luận của dân làng. Những người dân làng không phải là người Do Thái, điều này nói lên ơn cứu rỗi không chỉ dành riêng cho dân Do Thái. Như thông lệ, Đức Giêsu phá bỏ quy tắc và Ngài bắt đầu với một trong số những kẻ hèn mọn nhất: một người đàn bà ngoại quốc bị xã hội khinh rẻ.

Reflections

1. Do I enter into a dialog with the Lord, so he can teach me?

2. Do I allow Jesus to touch my dark side and convert me?

3. 
Have I become a witness for Christ?

Suy Niệm

1. Tôi có đưa mình vào những cuộc trò chuyện với Chúa để Ngài dạy bảo tôi không?

2. Tôi có cho Chúa đả động đến nhược điểm của tôi không?

3. 
Tôi đã trở nên một nhân chứng cho Chúa chưa?