Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá - năm B (2012)

Với Chúa Nhật Lễ Lá, chúng ta bước vào việc tưởng niệm cuộc Thương Khó Đức Giê-su.

Xin bấm vào các đường địa chỉ sau để tải "Bài suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật lễ Lá - năm B" về :
1/Tài liệu Pdf.
2/Tài liệu Doc